KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bodzanowie, adres: Bodzanów 464, 32–020 Wieliczka, tel.: 12 250 76 95, e-mail: spbodzanow@gmail.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: iod@pq.net.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 3. Naszym głównym celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.
 4. Monitoringiem wizyjnym w objęto następujące obszary Placówki:
 • Monitoring wewnętrzny ( korytarz górny i dolny)
 • Monitoring zewnętrzny (główne wejścia do budynku, parking i teren wokół szkoły)
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych: wizerunek,
 2. Sposób zastosowania monitoringu: nagrywanie ciągłe w celu późniejszej weryfikacji, w przypadku zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych, sporadyczny podgląd na żywo,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.
 5. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres 30 dni, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 7. dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone;
 8. pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.
 9. wniesienia sprzeciwu,
 10. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 11. żądania usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego i prawa pracy. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.
 14. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

______________________________________________________________________________[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Powiązane zdjęcia: