O Szkole

Aby spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy szkołę przyjazną dzieciom i ich rodzicom.

MISJA szkoły – Szkoła to mój drugi dom

 Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Misją szkoły jest profilaktyka i podejmowanie działań pomocowych na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.

WIZJA szkoły – Najwyższa wartość – DOBRO DZIECKA, DZIECKO CZUJE SIĘ BEZPIECZNE

Sylwetka absolwenta:
Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 • prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),
 • rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych),
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

Nasza szkoła to miejsce dobrych relacji międzyludzkich, gdzie dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju.

W naszej szkole uczniowie zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami korzystają z następujących zajęć:

 • rozwijających
 • korekcyjno – kompensacyjnych,
 • dydaktyczno – wyrównawczych
 • rewalidacyjnych
 • socjoterapeutycznych
 • logopedycznych
 • gimnastyki korekcyjnej
 • robotyki
 • szachowych
 • W szkole, aktywnie działa Teatr szkolny „Horrorek”.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji w ramach zajęć odpłatnych, prowadzonych przez instytucje zewnętrzne: karate, taniec, gimnastyka artystyczna, gra na instrumencie.

BAZA SZKOŁY:

 • sala gimnastyczna wraz z zapleczem
 • świetlica
 • jadalnia (forma cateringowa)
 • gabinet pedagoga
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • pracownie przedmiotowe, bardzo dobrze doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • tablice interaktywne, w każdej sali
 • boisko wielofunkcyjne
 • plac zabaw.

Powiązane zdjęcia: